AVG www.poffertjeskraamverhuur-limburg.nl

AVG www.poffertjeskraamverhuur-limburg.nl

Corio Gelato Fantastico  h.o.d.n. www.dehotdogkoning.nl & www.ijskarverhuur-limburg.nl & www.poffertjeskraamverhuur-limburg.nl, gevestigd Da Costastraat 13 6416 VP Heerlen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Corio Gelato Fantastico, Da Costastraat 13, 6416 VP Heerlen Tel.: 06-28557749,
Email: info@dehotdogkoning.nl ofwel info@ijskarverhuur-limburg.nl

Dhr. H. Blokker is de Functionaris Gegevensbescherming van Corio Gelato Fantastico Hij is te bereiken via info@dehotdogkoning.nl ofwel info@ijskarverhuur-limburg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Corio Gelato fantastico verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Firmanaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dehotdogkoning.nl ofwel info@ijskarverhuur-limburg.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Corio Gelato Fantastico verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Bij hoge uitzondering verzenden van een nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Corio Gelato Fantastico verwerkt uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Corio Gelato Fantastico bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen 1 tot maximaal 7 jaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Corio Gelato Fantastico verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met ingehuurde bedrijven die uw gegevens nodig hebben om een opdracht te kunnen uitvoeren, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Corio Gelato Fantastico blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Corio Gelato Fantastico gebruikt op zijn websites www.dehotdogkoning.nl & www.ijskarverhuur-limburg.nl & www.poffertjeskraamverhuur-limburg.nl geen functionele, analytische en tracking cookies. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 Social Media

Wij willen het voor u zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind u de verschillende privacy verklaringen:

Facebook                     

Links

Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een externe website buiten de websites: www.dehotdogkoning.nl & www.ijskarverhuur-limburg.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Daarom verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Corio Gelato fantastico en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dehotdogkoning.nl ofwel info@ijskarverhuur-limburg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs en  met het verzoek mee te sturen. Kopie uw pasfoto,  en om de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Corio Gelato Fantastico wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Corio Gelato Fantastico neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dehotdogkoning.nl ofwel info@ijskarverhuur-limburg.nl

Algemene Voorwaarden van Corio Gelato Fantastico

Huurvoorwaarden Corio Gelato Fantastico.

De Hotdogkoning van Parkstad, de IJskoning van Parkstad en dehotdogkoning.nl zijn onderdeel van Corio Gelato Fantastico. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55502393. Alle genoemde bepalingen in deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gehuurde zaken, gehuurd bij dehotdogkoning.nl

1. Aansprakelijkheid.

dehotdogkoning.nl is niet aansprakelijk voor enige geleden schade door gebruik van de gehuurde verkoopmobielen of andere gehuurde zaken. Tenzij er sprake is van grove schuld door de verhuurder.

2. Reservering.

Een verkoopmobiel dient uiterlijk een week van tevoren gereserveerd te worden. Wilt u een verkoopmobiel op kortere termijn huren, neem dan contact op met 06-28557749. De reservering is definitief zodra wij het volledige bedrag vooraf hebben ontvangen of indien anders is overeengekomen.

3. Betaling.

U dient het volledige bedrag vooraf te betalen, tenzij anders is overeengekomen.
IBAN: NL35ABNA 0619907142 t.n.v. Corio Gelato fantastico.

4. Annulering

De huurder is gerechtigd de overeengekomen huurovereenkomst te annuleren, na reservering van de materialen, doch voor het feitelijk gebruik hiervan. Indien binnen drie kalenderdagen wordt geannuleerd is huurder 50% van het huurbedrag verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.

5. Prijzen.
- Moet een verkoopmobiel afgeleverd worden, dan berekenen wij het bedrag aan de hand van de afstand waarover het verkoopmobiel vervoerd moet worden. Wij berekenen €0,40 per kilometer transport. Er wordt minimaal € 10,- in rekening gebracht


- Alle genoemde prijzen zijn inclusief 9 of 21 % btw. Tenzij anders vermeldt.


Voor voedingswaren wordt 9 % BTW berekend.6. Schoonmaak van de apparatuur.

Er wordt ten alle tijden "Eindschoonmaak" in rekening gebracht, tenzij anders vermeldt. Bij AANBIEDING 1 + 2 op de verhuurpagina´s zijn de de "eindschoonmaakkosten" al berekend.

7. Gemaakte kosten.

- Bij levering van een product gaan wij uit van een kilometertarief vanaf Heerlen ). Mochten er onverhoopt nog andere kosten gemaakt worden zoals parkeergeld of tol, dan brengen wij, indien dit niet door u is aangegeven, achteraf in rekening.

8. Schade

De apparatuur dient bij ons in dezelfde staat geretourneerd te worden als deze bij de huurder is afgeleverd. Mocht dit niet het geval zijn dan komen de reparatiekosten en eventuele omzetderving volledig voor rekening van de huurder. De contactpersoon en/of onderneming die optreedt als huurder is in deze hoofdelijk aansprakelijk voor de geleden schade tijdens de overeengekomen huurperiode.

9. Ophalen, afleveren en retourneren.

De tijden van afleveren/ophalen van een gehuurde verkoopmobiel, dient nader bepaald te worden.

10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft dehotdogkoning.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat dehotdogkoning.nl gehouden is tot enige schadevergoeding.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan dehotdogkoning.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Toepassing.

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Met vriendelijke groet,

Henk Blokker

Meest recente reacties

23.10 | 07:29

Wij doen geen contante verkoop. Alleen verhuur en/of verhuur.
Succes met uw markt.

22.10 | 22:30

Hallo poffertjesbaas staan jullie ook zelf op markten
We hebben 10 dec een kerstmarkt in oud geleen
Grtz Gerard

26.02 | 07:25

Aub reageren via mail.
Info@dehotdogkoning.nl
Of
Info@ijskarverhuur-limburg.nl

Groet hen blokker
0628557749

24.02 | 15:37

Is woensdag 02.03. nog beschikbaar voor lokatie in aken voor ca.100 personeelsleden, 12:00uur?

Deel deze pagina